Подать объявление
Подать объявление

Подать объявление

Неправомерное использование товара

Недобросовестной конкуренцией являются любые действия в конкуренции, направленные на достижение или предоставление неправомерных преимуществ. Недобросовестная конкуренция запрещается. В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 177 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан действия «неправомерного использования товара другого производителя» относятся к недобросовестной конкуренции.
В ст. 179 данного Кодекса указанным действиям отмечены нижеследующие разъяснения: Неправомерным использованием товара другого производителя является введение в хозяйственный оборот под своим обозначением товара другого производителя путем изменений либо снятия обозначений производителя без разрешения правообладателя или уполномоченного на то лица.
Данная форма недобросовестной конкуренции направлена на введение потребителей в заблуждение, преследует своей целью получение экономических выгод и преимуществ с использованием товара других производителей без согласия последних.
Так, согласно п 1. ст. 10 Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 г. №274-IV «О защите прав потребителей» потребитель имеет права на получение полной, достоверной и своевременной информации о товаре (работе, услуге), а также о продавце (изготовителе, исполнителе) в соответствии со ст. 25 данного Закона.
Выдавая чужой товар за свой, недобросовестный субъект рынка может нарушить требования, установленные ст. 25 указанного закона в части предоставления потребителю недостоверной информации в отношении изготовителя товара, товарного знака изготовителя товара, страны происхождения товара, мест изготовления товара и пр. На практике такое нарушение встречается редко, поскольку в рассматриваемом случае недобросовестный субъект рынка получает выгоду на товаре другого производителя, а не на репутации известных производителей за свой товар.
Так, помимо наказания в виде штрафа, предусмотренного ч.3 ст. 163 кодекс об административных правонарушениях, на лицо, допустившее неправомерное использование товара другого производителя, могут быть возложены обязательства по возмещению вреда в порядке, предусмотренном гл. 47 Особенной части Гражданского кодекса Республики Казахстан «Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда».
Требования о возмещении такого вреда могут быть предъявлены в суд в порядке гражданского судопроизводства лицом, которому был нанесён ущерб.

ДЕПАРТАМЕНТ КОМИТЕТА ПО ЗАЩИТЕ И РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Тел: 8 707 246 41 22.

Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 174-бабына түсіндірме.

Тиісті тауар нарығындағы нарық субъектісінің немесе бірнеше нарық субъектілерінің нарық субъектісіне немесе бірнеше нарық субъектілеріне тиісті тауар нарығын бақылауға, оның ішінде тауар айналысының жалпы жағдайына елеулі ықпал етуге мүмкіндік беретін жағдайы үстем немесе монополиялық жағдай деп танылады.
Үстем немесе монополиялық жағдайға ие нарық субъектiлерiнiң тиiстi тауар нарығына кiрудi шектеуге, бәсекелестiктi болғызбауға, шектеуге және жоюға алып келген немесе алып келетін және (немесе) нарық субъектісінің немесе белгілі бір тұтынушылар тобының заңды құқықтарына қысым жасайтын әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне), оның iшiнде:
      1) монополиялық жоғары (төмен) немесе монопсониялық төмен бағаларды белгiлеу, ұстап тұру;
      2) нарық субъектiлерiмен немесе тұтынушылармен жасалған мәні бiрдей келiсiмдерге объективті түрде ақтамайтын себептермен әртүрлi бағаларды не әртүрлi шарттарды қолдану, оның ішінде бұл тауарды өндіруге, өткізуге және жеткізуге жұмсалатын түрлі шығындарға, сату көлемін, төлеу шарттарын, шарттың қолданылу мерзімдерін ескеретін жеңілдіктер жүйесінің кемсітпеушілік қолданылуына байланысты болса;
      3) өзiнен сатып алынған тауарларды қайта сатуға аумақтық белгiсi, сатып алушылар тобы, сатып алу шарттары бойынша, сондай-ақ саны, бағасы бойынша шектеулер белгiлеу;
      4) нарық субъектiсiне немесе тұтынушыға өз мазмұны бойынша немесе iскерлiк айналым дәстүрiне сәйкес осы келiсiмдердiң нысанасына қатысы жоқ қосымша мiндеттемелер қабылдату арқылы келiсiм жасасуға шарт қою не оны күштеп таңу;
      5) өтініш жасалған кезде тиiстi тауарды өндiру немесе өткiзу мүмкiндiгi болған кезде жекелеген сатып алушылармен шарт жасасудан немесе тауарды өткізуден негiзсiз бас тарту не осындай шарт жасасу туралы ұсынысқа күнтізбелік отыз күннен асатын мерзiмде жауап ұсынбаудан көрінетін жалтару сияқты әрекеттеріне тыйым салынады.

      Бұл ретте бас тарту не жалтару, егер сатып алушы өтініш жасаған кезде өндірілетін немесе өткізілетін тауардың талап етілетін көлемі, оның ішінде тиісті тауарды сату туралы шарттар жасалуына байланысты болмаған жағдайда, негізді деп саналады;
      6) бәсекелестер өндiрген не өткiзетiн тауарларды сатып алу кезiнде шектеулер қабылдау арқылы тауарларды беруге шарт қою;
      7) өндiру немесе беру мүмкiндiгi болған кезде тұтынушылардың, нарық субъектілерінің сұранысы немесе тапсырыстары бар тауарларды өндiру және (немесе) беру көлемдерiн негiзсiз қысқарту немесе өндiруді және (немесе) беруді тоқтату;
      8) егер тауардың бағасын көтеру тауарды алып қоюдың нәтижесi болып табылса, тауарды айналыстан алып қою;
      9) контрагентке шарт нысанасына жатпайтын, экономикалық немесе технологиялық тұрғыдан негiзсіз шарт талаптарын күштеп таңу;
      10) нарықтың басқа субъектiлерiне тауар нарығына кiруге немесе тауар нарығынан шығуға кедергiлер жасау;
      11) сол бір тауарға әртүрлі бағаларды (тарифтерді) экономикалық, технологиялық тұрғыдан немесе өзге де түрде негізсіз белгілеу, кемсітушілік шарттар жасау сияқты әрекеттерiне тыйым салынады.

        Сондай-ақ, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексінің 159 бабының 3-тармағына сәйкес, нарық субъектiлерiнiң Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде тыйым салынған өзiнiң үстем немесе монополиялық жағдайын терiс пайдалануы, егер бұл әрекеттерде қылмыстық жазаланатын iс-әрекет белгiлерi болмаса, - монополистiк қызметтi бiр жылдан аспайтын мерзiмде жүзеге асыру нәтижесiнде алынған монополиялық кіріс тәркiлене отырып, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға монополистiк қызметтi жүзеге асыру нәтижесiнде алынған кірістің (түсiмнiң) – үш, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бес пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.       


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі бәсекелестікті  қорғау және дамыту комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментіДепартамент Комитета по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области (далее – Департамент) в ходе изучения ситуации роста цен на некоторые социально значимые продовольственные товары в регионе в ноябре текущего года выявил ряд антиконкурентных согласованных действий в действиях 5 крупных супермаркетов розничного реализатора продовольственных товаров, расположенных в городе Кызылорда, а именно: «Ак-ниет», «Ажар City», «Аль-Асад», «Радуга», «Кызылорда».

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 170 Предпринимательского кодекса РК (далее - Кодекс) запрещаются согласованные действия субъектов рынка, осуществляющих производство, реализацию товаров, направленные на ограничение конкуренции, в том числе касающиеся установления и (или) поддержания цен либо других условий приобретения или реализации товаров.
В этой связи, в соответствии с пунктом 1 статьи 199 Кодекса, в отношении супермаркетов вынесено уведомление о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка признаков нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

В настоящее время, субъекты рынка строго следят за недопущением антиконкурентных согласованных действий, и информировали о том, что нарушений законодательства РК в сфере защиты конкуренции не будет, все 5 уведомлений исполнены в установленные сроки.
Кроме того, Департаментом в октябре текущего года в действиях ИП «Байменов М», оптовика куриного мяса и ИП «Бегимбаев Ж», оптовика куриного яйца установлены признаки применения разных цен без объективно оправданных на то причин к субъектам рынка, оказывающим услуги розничной реализации продовольственных товаров.

В соответствии с подпунктом 2) статьи 174 Кодекса запрещается применение разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям с субъектами рынка или потребителями без объективно оправданных на то причин.
В связи с этим, в соответствии с пунктом 1 статьи 199 Кодекса, индивидуальным предпринимателям «Байменов М» и «Бегимбаев Ж» вынесены уведомления. Предприниматели исполнили уведомление в установленные сроки. То есть, при осуществлении своей деятельности в дальнейшем будут соблюдены требования Кодекса и не допущены нарушения законодательства.
Тел: 8 707 950 99 77.

Нашли ошибку в тексте на сайте? Помогите нам ее исправить! Выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Приглашаем к сотрудничеству

В данной категории размещены Общественные объединения, крупные поставщики товаров народного потребления, телекоммуникационного оборудования, которые ищут себе партнёров для совместного ведения бизнес или продаж. Различные волонтёрские клубы принимающие в свои ряды желающих помочь городу.